Městský obvod Plzeň 5 - Křimice

Komise bezpečnosti

předseda :               Cubr Jan

člen:                          Mayer Petr
člen:                          Suda Václav
člen:                          Smolíková Ivana
člen:                          Vříčan Radim

tajemník komise:   Ladislav Plochý

Náplň práce komise bezpečnosti a životního prostředí

a)      Projednává opatření pro ochranu životního prostředí v obci

b)      Vyjadřuje se k investičním záměrům, které mají dopad na životní prostředí obce

c)      Vyjadřuje se k jednotlivým oblastem životního prostředí, např. k likvidaci odpadních vod, k čistotě vodních toků, 

d)     Sleduje a eviduje nepovolené skládky odpadu včetně prevence jejich vzniku

e)      Nakládání s tuhými komunálními odpady a separovaným odpadem

f)       Vyjadřuje se k povolování kácení dřevin a jejich obnovy

g)      Vyjadřuje se k péči o veřejnou zeleň a její obnovu, k čistotě a pořádku v obci

h)      Navrhuje a vytváří koncepci ke snížení kriminality v obci a průběžně vyhodnocuje její stav

i)        Zabývá se dopravní situací v obci, přijímá podněty a navrhuje řešení ke zlepšení této situace 

j)        Iniciuje osvětově vzdělávací, sociálně výchovné a další preventivní aktivity v oblasti prevence kriminality, posuzuje návrhy pro práci s mládeží na tomto úseku činnosti

k)      Spolupracuje s participujícími státními i nestátními organizacemi na prevenci kriminality

l)        Spolupracuje s MP Plzeň a PČR 

 

Termíny jednání Komise bezpečnosti a životního prostředí MO Plzeň 5 - Křimice v roce 2017:

6.2., 10.4., 12.6., 11.9. 4.12. (vždy v pondělí od 16:30

Poslední aktualizace: 30. 1. 2017, Ladislav Plochý