Městský obvod Plzeň 5 - Křimice

Oblast registru řidičů a vozidel

Žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
telefon: 378 034 407, 378 034 408

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 18:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 18:00, *18:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:není úřední den

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených úředních hodinách je nutné objednat se nejpozději den předem na www.uradbezcekani.cz. Objednávku lze vyřídit i na telefonním čísle 378 031 111 (Po, St 7:30 – 17:00; Út, Čt, Pá 7:30 – 16:00).

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K žádosti o zápis vozidla do registru vozidel dle §6 žadatel přiloží:

 • doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je:
 1. technický průkaz silničního vozidla
 2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán
 3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla
 4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, nebo
 5. osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech
 • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidel podle § 40 odst. 2 až 4 zákona č. 56/2001 Sb.
 • protokol o evidenční prohlídce silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo
 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - případě  verze PDF z on-line pojištění je nutné vytisknout kartu na barevné tiskárně a oboustranně
 • doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel vozidla trvalý pobyt na území ČR
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu a
 • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu písmene a)

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Formuláře:

Formou online interaktivního formuláře na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel
Související informace:

Nejsou.


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany