Městský obvod Plzeň 5 - Křimice
ÚvodÚřad a samosprávaTransparentní úřadDotaceVyhlášení dotačního programu

Vyhlášení dotačního programu

Městský obvod Plzeň 5 –Křimice,Prvomájová 100/21, 322 00 Plzeň

Vyhlašuje DOTAČNÍ PROGRAM dle § 10c odst. 1 novely zákona č. 250/2000 Sb.

Příspěvek na rok 2018 může obdržet každá právnická i fyzická osoba vykazující tělovýchovnou a sportovní, kulturní či jinak veřejně prospěšnou činnost, pokud budou splněny stanovené podmínky.

Účel poskytnutí dotace - zlepšení úrovně činnosti spolků a sdružení
Důvod podpory – rozvoj činnosti jednotlivých spolků a sdružení
Maximální výše dotace – kritéria dle počtu členů základny, zejména dětí
Okruh způsobilých žadatelů – místní sdružení a spolky
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti – 18. 4. 2018
Podmínky pro poskytnutí dotace – splnění předem stanovených podmínek
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků – 860 000 Kč

Všechny kompletní žádosti budou projednány finančním výborem a doporučeny či nedoporučeny ke schválení zastupitelstvu MO Plzeň 5 – Křimice na jeho zasedání dne 18. dubna 2018.

Do 11. května 2018 bude s úspěšnými žadateli sepsána smlouva o podmínkách a účelu použití dotace ve smyslu příslušného usnesení ZMO.

Uzávěrka přijímání žádostí : 30. března 2018

Náležitosti žádosti :
- název subjektu – žadatele a jeho sídlo
- typ organizace (občanské sdružení, příspěvková organizace, aj.)
- IČO/ rod. číslo
- číslo účtu vč. kódu peněžního ústavu
- příjmení, jméno, adresa, tel.č. a funkce statutárních zástupců subjektu (doložit kopii stanov a usnesení nebo zápisu z valné hromady při posledních volbách)
- jiné podané, i předpokládané žádosti (částka, účel, poskytovatel)
- výše a účel použití dotace (co nejpodrobněji, jde-li např. o dopravu mládeže na soutěž, kdo a kam cestoval, v případě pořádání akce její rozpočet – příjmy a výdaje položkově)
- čestné prohlášení žadatele o tom, zda MÁ – NEMÁ dluhy a nedoplatky vůči státu a městu Plzeň (případně jaké)
- prohlášení, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravpé a pokud dojde ke změně, bude tato poskytovateli neprodleně nahlášena.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Příspěvek zásadně nebude poskytnut na investice, stravné a občerstvení, mzdy a odměny a na jiné, žadatelem blíže nespecifikované náklady. 

Žádost si lze vyzvednout na ÚMO Plzeň 5 – Křimice nebo v elektronické podobě stáhnou zde:
žádost o poskytnutí dotace (doc. 29,5 kB)

 

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018, Ladislav Plochý