Městský obvod Plzeň 5 - Křimice

Dotace

Úřad městského obvodu Plzeň 5 –Křimice,
Prvomájová 100/21, 322 00 Plzeň

DOTAČNÍ PROGRAM dle § 10c odst. 1 novely zákona č. 250/2000 Sb.

Příspěvek na rok 2022 může obdržet každá právnická i fyzická osoba vykazující tělovýchovnou a sportovní, kulturní či jinak veřejně prospěšnou činnost, pokud budou splněny stanovené podmínky.

 • Účel poskytnutí dotace - zlepšení úrovně činnosti spolků a sdružení
 • Důvod podpory - rozvoj činnosti jednotlivých spolků a sdružení
 • Maximální výše dotace - kritéria dle počtu členů základny, zejména dětí
 • Okruh způsobilých žadatelů - místní sdružení a spolky
 • Lhůta pro rozhodnutí o žádosti - 12. 4. 2022
 • Podmínky pro poskytnutí dotace - splnění předem stanovených podmínek
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků - 1 160 000 Kč

Všechny kompletní žádosti budou projednány finančním výborem a doporučeny či nedoporučeny ke schválení zastupitelstvu MO Plzeň 5 – Křimice na jeho zasedání dne 13. dubna 2022. Do 20. května 2022 bude s úspěšnými žadateli sepsána smlouva o podmínkách a účelu použití dotace ve smyslu příslušného usnesení ZMO.

Uzávěrka přijímání žádostí : 25. března 2022

Náležitosti žádosti :

 • název subjektu – žadatele a jeho sídlo
 • typ organizace (občanské sdružení, příspěvková organizace, aj.)
 • IČO/ rod. číslo
 • číslo účtu vč. kódu peněžního ústavu
 • příjmení, jméno, adresa, tel.č. a funkce statutárních zástupců subjektu (doložit kopii   stanov a usnesení nebo zápisu z valné hromady při posledních volbách)
 • jiné podané, i předpokládané žádosti (částka, účel, poskytovatel)
 • výše a účel použití dotace ( co nejpodrobněji, jde-li např. o dopravu mládeže na soutěž, kdo a kam cestoval, v případě pořádání akce její rozpočet – příjmy a výdaje položkově)
 • čestné prohlášení žadatele o tom, zda MÁ – NEMÁ dluhy a nedoplatky vůči státu a    městu Plzeň (případně jaké)
 • prohlášení, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a pokud dojde ke změně, bude tato poskytovateli neprodleně nahlášena.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Příspěvek zásadně nebude poskytnut na stravné, občerstvení, mzdy, odměny a na jiné, žadatelem blíže nespecifikované náklady.

Žádost si lze vyzvednout na ÚMO Plzeň 5 – Křimice nebo v elektronické podobě ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy

Poslední aktualizace: 28. 2. 2022, Ladislav Plochý


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany