Městský obvod Plzeň 5 - Křimice
ÚvodÚřad a samosprávaTransparentní úřadPovinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. 4 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

č.

Název položky

Odkaz na položku

1.Úplný oficiální název povinného subjektu.Městský obvod Plzeň 5 - Křimice
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.Důvod a způsob založení
3.Popis organizační struktury povinného subjektu.

Starosta
Místostarosta
Zastupitelstvo -  11 členů
Kontrolní výbor - 3 členů
Finanční výbor -  3 členů

Komise kulturní a školská
Komise sociální a bytová
Komise technická a pro rozvoj obce
Komise bezpečnosti a životního prostředí
Komise pro spolkovou činnost

Úřad
- Tajemník
- Odbor sociální a evidence obyvatel
- Odbor výstavby a dopravy
- Oddělení finanční a poplatkové

4.Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.Kontaktní údaje obce
4.1Kontaktní poštovní adresaÚřad městského obvodu Plzeň 5 – Křimice
Prvomájová 100/21
322 00 PLZEŇ
4.2Adresa pro osobní návštěvuÚřad městského obvodu Plzeň 5 – Křimice
Prvomájová 100/21
322 00 PLZEŇ
4.3Úřední hodinyÚřední hodiny
4.4Telefonní číslaStarosta: 37 803 6800
Tajemník: 37 803 6805
Odbor sociální a evidence obyvatel: 37 803 6803
Odbor výstavby a dopravy: 37 803 6802
Oddělení finanční a poplatkové: 37 803 6804
4.5Číslo faxuÚřad nemá fax
4.6Adresa internetové schránkyhttps://umo5.plzen.eu/
4.7Adresa e-podatelnypostaumo5@plzen.eu
4.8Další elektronické adresy - datová schránkau98b2yk
5.Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti19-15426311/0100
6.Identifikační číslo organizace (IČO)00075370
7.Daňové identifikační číslo (DIČ)CZ00075370
8.Seznamy hlavních dokumentůRozpočet obvodu
9.Žádosti o informacePísemné žádosti o informace lze adresovat na adresu úřadu (viz bod 4.1). Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického
podpisu, doručená na elektronickou podatelnu úřadu (viz bod 4.7), nebo do datové schránky úřadu (viz bod 4.8).
10.Příjem žádostí a dalších podáníPísemné žádosti a další podání je potřeba adresovat na adresu úřadu (viz bod 4.1).
Ústní žádosti a další podání lze podat na úřadu Plzeň 5, kŘIMICE v úředních hodinách (viz bod 4.3)
11.Opravné prostředkyProti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat písemně nebo ústně u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne:
a) doručení sdělení podle § 6, §14odst. 5 písm. c nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7
Stížnost řeší § 16a) InfZ.
12.Formuláře

Elektronické podání občana
Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.:
- pro tisk
- pro online podání

Formuláře ostatní:
- pro online podání

13.Popisy postupů - návody pro řešení životních situacíNávody pro řešení nejrůznějších životních situací
14.Předpisy
14.1Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění právních předpisů je dostupné na:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2Vybrané předpisy obcePrávní předpisy města jsou dostupné na internetových stránkách:
http://vyhlasky.plzen.eu/
15.Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s NV č. 173/2006 Sb.
Sazebník úhrad za poskytování informací

16.Licenční smlouvyMěstský obvod dosud neuzavřel žádnou licenční smlouvu.
17.Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017

18.Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.Mateřská škola Křimice, Vochovská ulice 25
https://mskrimice.plzen.eu/

 

Poslední aktualizace: 31. 5. 2018, Ladislav Plochý


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany